Структура архіву


Директор архіву

Чижова Олена Валеріївна

тел. +380442784481

e-mail:o.chyzhova.cdamlm@arch.gov.ua

Заступник директора – головний зберігач фондів

Малярчук Тамара Миколаївна

тел. +380442796436

e-mail: t.maliarchuk.cdamlm@arch.gov.uaЗаступник директора

Кирилюк Ганна Василівна

тел. +380442784481

e-mail: g.kiriluk.cdamlm@arch.gov.uaСтруктурні підрозділи


Відділ формування Національного архівного фонду

Начальник відділу

Вакансія

Основними завданнями відділу є:

Координація діяльність підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства;


Організація роботи по забезпеченню формування Національного архівного фонду (далі – НАФ) архівними документами, музейними предметами, друкованими виданнями профільними ЦДАМЛМ України, в тому числі поповнення його документами історико-культурної спадщини України, що знаходяться за кордоном, та документами іноземного походження, що стосуються її історії та культури;


Організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них;
організація роботи щодо нормативно – правового, науково – методичного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб установ та організацій, що зберігають профільні документи.
координація діяльність архівними підрозділами підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства;

1, Сектор взаємодії з юридичними особами та дорадчими органами

Завідувач сектору

Третякова Людмила Іванівна

тел. +380442780183

e-mail:skd_cdamlm@arch.gov.ua

Основними завданнями сектору є:

координація діяльності підприємств, установ, організацій і об’єднань громадян з питання архівної справи та діловодства;


організація роботи по проведенню експертизи цінності документів в установах, організаціях, що перебувають у зоні комплектування ЦДАМЛМ України;


організація роботи щодо нормативно – правового, науково – методичного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб установ та організацій, що зберігають профільні документи.

Відділ забезпечення збереженості документів

Начальник відділу

Снєжкова Тетяна Миколаївна

тел. +380442780549

e-mail:vzzd_cdamlm@arch.gov.ua

Основними завданнями відділу є:

приймання на державне зберігання до архівосховищ документів та друкованих видань профілю комплектування ЦДАМЛМ України;
організація зберігання документів та друкованих видань та їх раціональне розташування в сховищах;


здійснення заходів щодо забезпечення збереженості документів та друкованих видань з дотриманням вимог щодо їх зберігання;


виконання робіт по ремонту, реставрації, оправі архівних документів та друкованих видань;

1. Сектор зберігання друкованих видань

Завідувач сектору

Алєксєєнко Олена Степанівна

e-mail:szdv_cdamlm@arch.gov.ua


Основними завданнями сектору є:

приймання на державне зберігання друкованих видань профілю комплектування ЦДАМЛМ України;


Проведення експертизи цінності друкованих видань, що надходять на державне зберігання;


інвентарізація та каталогізація друкованих видань;


здійснення перевіряння наявності та стану друкованих видань;

2. Сектор реставрації архівних документів та друкованих видань

Завідувач сектору

Галамага Ірина Володимирівна

Основними завданнями сектору є:

проведення ремонту та реставрації архівних документів та друкованих видань;


проведення палітурних робіт та робіт з виготовлення папок для схоронностідокументів;


здійснення консерваційно-профілактичного оброблення та контролю за технічним станом раніше створеного страхового фонду;


проведення робіт по ксерокопіюванню документів .

Відділ довідкового апарату документів

Начальник відділу

Ловчинська Оксана Володимирівна

тел. +380442780549

e-mail:vdaod_cdamlm@arch.gov.ua

Основними завданнями відділу є:

визначення перспектив головних напрямків розвитку системи довідкового апарату до документів особового походженн
створення та вдосконалення системи довідкового апарату до документів особового походження;


здійснення науково-технічної обробки документів особового походження фондів діячів літератури і мистецтва України;


ведення централізованого обліку документів НАФ;

1. Сектор формування і ведення каталогів

Завідувач сектору

Назаренко Тетяна Віталіївна

тел. +380442784663

e-mail:sfvk_cdamlm@arch.gov.ua

Основними завданнями сектору є:

Здійснення повного комплексу робіт із каталогізації документів і створення системи каталогів


Ведення баз даних: “Архівні фонди ЦДАМЛМ України” та “Архівні фонди України” (Центральний фондовий каталог)
Надання інформації користувачам про склад і зміст д

окументів у фондах ЦДАМЛМ України

Відділ використання інформації документів

Начальник відділу

Вакансія

Основними завданнями відділу є:

організація та здійснення всебічного використання документів ЦДАМЛМ України для забезпечення прав і законних інтересів громадян;


інформування установ, організацій про склад та зміст документів Національного фонду, що зберігаються в ЦДАМЛМ України;


організація та проведення роботи з популяризації архівних документів шляхом відкриття виставок, проведення екскурсій, організація зустрічей з діячами культури і мистецтва;


організація і підготовка до публікації документів Національного архівного фонду, видання збірників документів, довідників та іншої науково-інформаційної літератури, що видаються ЦДАМЛМ України, в тому числі з іншими установами.

1. Сектор просвітньої та виставкової роботи

Завідувач сектору

Климович Наталія Миколаївна

тел. +380442784481

e-mail: spvr_cdamlm@arch.gov.ua

Основними завданнями сектору є:

організація та проведення книжково-документальних виставок, вечорів на основі архівних документів, музейних предметів, друкованих видань;


організація та проведення екскурсій, лекцій; виготовлення інформаційних плакатів, буклетів, афіш, запрошень на культурно-мистецькі заходи, що проводяться в ЦДАМЛМ України;

2.Сектор користування документами та автоматизованою інформаційно-пошуковою системою

Завідувач сектору

Швайковська Людмила Леонідівна

тел. +380442784663

e-mail:skdaps_cdamlm@arch.gov.ua

Основними завданнями сектору є:

забезпечення прав громадян на доступ до інформації, що міститься в документах ЦДАМЛМ України;


дотримання порядку користування документами Національного архівного фонду, зберігаються в ЦДАМЛМ України;


організація роботи читального залу ЦДАМЛМ України, забезпечення користувачів архівними документами, довідковим апаратом.

3. Сектор інформаційних технологій

Завідувач сектору

Тавакешев Олег Юрійович


тел. +380442784481

Основними завданнями сектору є:

Створення, розвиток та експлуатація інформаційної системи ЦДАМЛМ України та її захист;


Впровадження інформаційних технологій у діяльність ЦДАМЛМ України;


Забезпечення функціонування, редагування, супроводу веб-сайту як складової інформаційної системи.

Відділ “Літературно – мистецькі Плюти”

Завідувач відділу

Подворна Лілія Сергіївна

тел. +380953002004

e-mail:vlmp_cdamlm@arch.gov.ua
Адреса: 08720 с. Плюти. Обухівського району, Київська обл.

Основними завданнями відділу є:

забезпечення збереженості меморіальної садиби–музею О.Є. Корнійчука і меморіального комплексу будівель, що входять на територію відділу;


забезпечення збереженості архівних документів, музейних предметів, друкованих видань, що зберігаються у відділі;

1. Сектор матеріально – технічного забезпечення

Завідувач сектору

Дяченко Микола ПетровичАдреса: 08720 с. Плюти. Обухівського району, Київська обл.

Основними завданнями сектору є:

Організація господарського обслуговування та забезпечення відділу необхідними для виробництва матеріалами, господарським інвентарем, витратними матеріалами, оргтехнікою, приладами та устаткуванням.


Забезпечення своєчасного прибирання приміщень і прилеглої території відповідно до санітарних норм і правил, виконання робіт з благоустрою та озеленення.

Фінансово–економічний відділ

Начальник відділу – головний бухгалтер

Давидова Леся Борисівна

тел. +380442780724

e-mail:fev_cdamlm@arch.gov.ua

Основними завданнями відділу є:

ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ЦДАМЛМ України та складення звітності згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.


забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.


забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.


запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

1. Сектор управління персоналом

В.о. завідувача сектору

Скосір Тамара Миколаївна

тел. +380442780984

e-mail:sokr_cdamlm@arch.gov.ua

Основними завданнями сектору є:

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;


здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;


задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;


документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;

Господарчий відділ

Завідувач відділу

Титаренко Павел Вікторович

Основними завданнями відділу є:

організація та забезпечення в належному стані приміщення ЦДАМЛМ України;


організація та забезпечення в належному стані території ЦДАМЛМ України;


організація та здійснення внутрігосподарській діяльності ЦДАМЛМ України;

1. Сектор зберігання та обліку музейних предметів

Завідувач сектору

Іванцова Ніна Іванівна

тел. +380442784481

Основними завданнями сектору є:

Приймання на державне зберігання музейних предметів профілю комплектування ЦДАМЛМ України;


Проведення експертизи цінності музейних предметів, що надходять на державне зберігання;


Зберігання музейних предметів ЦДАМЛМ України, ведення на них облікової документації;


Здійснення перевіряння наявності та стану музейних предметів;
Здійснення контролю за станом зберігання музейних предметів в експозиціях ЦДАМЛМ України.